Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Klik op dit bericht om het te sluiten.
Bouw mee aan een toekomst
samen met stichting DICE
logo

Wat is DICE?

Stichting Didi Care & Education (DICE) is een Nederlandse stichting met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden. Wij geloven in een concrete aanpak, zichtbare resultaten voor sponsors en een nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties.
Lees meer

Laatste nieuws

Jaarverslag en Financiële verantwoording 2017

14 juli 2018

Jaarverslag 2017 Stichting Didi Care & Education   Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 2.1. Internships 4 2.2. Ambassadors 4 2.3. Project volunteers 4 2.4. Colour the World festival 2016 4 2.5. Finding new DiDi 5 3. Samenwerkingsverbanden 5 3.1. Donerende organisaties 5 3.1.1. Samenwerking Tilburg University en het Outreaching Honors Program 5 3.1.2. Keygro 5 3.2. Samenwerking partnerorganisaties 5 3.2.1 Amcha Ghar 5 3.2.2 Stichting Schoolproject Vietnam 5 3.2.3. Flor Ayuda 6 4. Balans per 31 december 2016 6 4.1. Toelichting Balans per 31 december 2013 6 5. Staat van baten en lasten 2016 7 5.1. Toelichting op baten en lasten 2016 8 Nawoord 8   Voorwoord 2017 was een mooi jaar voor Stichting DICE. Met de grote tegenslag van het gecancelde Colour the World festival nog vers in het geheugen, heeft de Stichting zich positief herpakt. In het voorjaar van 2017 heeft de Stichting in samenwerking met Educatief Centrum Sparrenbos in Rosmalen een inzamelingsactie in de vorm van een sponsorloop georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het studiebeurzenproject voor de meiden van de Black Hmong in Vietnam zodra onze contactpersoon nieuwe gegadigden heeft gevonden voor deze beurzen. In het najaar van 2017 is het nieuwe bestuur van de Stichting gevormd, waarbij ook een vernieuwde werkwijze is aangenomen, waarbij projecten kleinschaliger zijn en vrijwel geen kosten genereren voor de Stichting, resulteerde in mooie en creatieve plannen voor projecten die zullen worden gerealiseerd in 2018, zoals het organiseren van een symposium en de verkoop van smoothies in samenwerking met cateringbedrijf Sodexo. Daarnaast heeft de Stichting zich voorbereid op het lustrumjaar van DICE, met het organiseren van een lustrumdiner dat zal plaatsvinden in 2018, om samen met de vorige besturen en vrijwilligers terug te kunnen kijken op wat DICE allemaal heeft kunnen realiseren, en vooruit te blikken op wat de toekomst nog kan brengen. 1. Algemeen Stichting Didi Care & Education, kortweg Stichting DICE, is opgericht te Tilburg op 21 februari 2013 met als doelstelling educatie, ontwikkeling en opvang van achtergestelde kinderen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika te bevorderen. In de statuten van Stichting DICE staat beschreven dat het boekjaar van de stichting gelijk is aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2016 loopt dan ook van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De werkwijze van Stichting DICE kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, concrete steun en transparante administratie. Als gevolg van deze werkwijze komt iedere donatie ten goede aan een door de sponsor gekozen project. Het bestuur van de stichting bestaat uit studenten van Tilburg University, voornamelijk deelnemers van het Outreaching Honors Program. Bestuurswisselingen vinden ieder academisch jaar plaats. In academisch jaar 2016/2017 bestond het bestuur uit Rik den Boer (voorzitter), Daphne Taekema (secretaris), Carmen van der Meer (penningmeester) en Joy Hofkamp (als bestuurslid met portefeuille External Communications). In academisch jaar 2017/2018 is Joy Hofkamp doorgegaan als voorzitter. Toegetreden zijn Vera Verheijden (als secretaris) en Ditmer Sneijder (als penningmeester).   2. Projecten 2.1. Ambassadors In 2016 heeft het bestuur besloten twee verschillende groepen vrijwilligers op te richten. De ‘ambassadors’ groep fungeerde als het gezicht van Stichting DICE met als doelstelling om samenwerkingen te starten met Nederlandse scholen. In 2016 is deze samenwerking met één school, Educatief Centrum Sparrenbos in Rosmalen, gestart. Met als einddoel het organiseren van een inzamelingsactie in de vorm van een sponsorloop is veelvuldig contact geweest met de school. Vanuit Stichting DICE is een gastlesprogramma ontwikkeld dat in mei 2017 heeft plaatsgevonden. De opbrengst van de sponsorloop zal ten goede komen aan het studiebeurzenproject voor de meiden van de Black Hmong in Vietnam zodra onze contactpersoon nieuwe gegadigden heeft gevonden voor deze beurzen. Ook in 2017 is doorgegaan met dit project, tot op heden heeft dit echter nog niet tot nieuwe samenwerkingen geleidt. 2.2. Project volunteers De tweede groep vrijwilligers, de ‘project volunteers’ zijn aangesteld met als opdracht het opzetten van activiteiten ter fondsenwerving voor Amcha Char en het vergroten van de naamsbekendheid onder Tilburgse studenten. Met behulp van een vriend van het bestuur, Ludo Stanziani, heeft de groep in 2016 een start gemaakt met het gestructureerd brainstormen over mogelijke ideeën voor fondsenwervingen. Vanuit de brainstormsessie zou één idee verder worden ontwikkeld tot volwaardige activiteit. Echter, in 2016 is geen project van de grond gekomen en ook in het voorjaar 2017 is dit niet meer gelukt. De volgende groep vrijwilligers is rond september 2017 begonnen en heeft haar aandacht gericht op twee verschillende projecten, een symposium en een kleinschaliger project met een focus op (buitenlands) eten. Daarnaast heeft het bestuur de viering van het lustrum op zich genomen wat de vorm zal krijgen van een benefietdiner. Deze projecten zullen allen in 2018 plaatsvinden. 2.3. Fondsenwerving In 2017 is Stichting DICE benaderd door een partij die een aanbod heeft gedaan om een samenwerking op te zetten ten behoeve van het werven van fondsen voor Stichting DICE. De eerste gesprekken hebben in 2017 plaatsgevonden, echter heeft deze samenwerking pas in 2018 vorm gekregen en zal deze daarom ook pas in het jaarverslag van 2018 verschijnen 3. Samenwerkingsverbanden 3.1. Donerende organisaties 3.1.1. Samenwerking Tilburg University en het Outreaching Honors Program Stichting DICE werkt nauw samen met het Outreaching Honors Program (OHP) van Tilburg University. OHP heeft Stichting DICE in 2017 ondersteund met vrijwilligers. Daarnaast zal Stichting DICE in de zomer van 2018 twee stageplaatsen verzorgen voor twee OHP student en de activiteiten die worden ondernomen door de eerder genoemde vrijwilligers worden erkend als een invulling van een van programmaonderdelen. 3.1.2. Keygro Keygro is een stichting die ook ontstaan is uit het OHP. Keygro werkt met een format waarbij ze tegen betalingen bepaalde diensten aanbieden, voornamelijk trainingen in soft skils, en de opbrengsten hiervan doneren aan andere stichtingen. In 2017 zijn er gesprekken gevoerd over een mogelijke verlengde samenwerking, Keygro heeft aangegeven deze gesprekken mogelijk in de toekomst te willen hervatten nadat ze de reorganisatie in haar stichting heeft voltooid. 3.2. Samenwerking partnerorganisaties 3.2.1 Amcha Ghar Verandering in een samenleving komt van binnenuit. Daarom werkt Stichting DICE nauw samen met partnerorganisatie Amcha Ghar, een NGO werkzaam in Mumbai, India. Deze stabiele organisatie biedt sinds 1996 onderdak aan straatkinderen en biedt sinds 2002 ook primair en secundair onderwijs aan leerlingen op Amcha Ghar School. Door het ondersteunen van deze organisatie stimuleert Stichting DICE een proces van verandering dat al begonnen is binnen de lokale samenleving en daarom veel effectiever en duurzamer is dan bijvoorbeeld bij het opzetten van een nieuw project door een externe partij. 3.2.2 Stichting Schoolproject Vietnam De samenwerking met Stichting Schoolproject Vietnam is een direct resultaat van het project finding new DiDi. Deze stichting heeft sinds 2008 officieel vervolg gegeven aan een eerder bestaand particulier initiatief en is actief in het noordwesten van Vietnam, voornamelijk in en rond Sapa. Stichting Schoolproject steunt de Black Hmong gemeenschap die behoren tot een van de armste van de 50 verschillende bevolkingsgroepen in Vietnam. Binnen deze gemeenschap focust de stichting zich op de educatie van de meisjes om hiermee hun toekomst kansen te vergroten aangezien deze meiden nog steeds veel te maken krijgen met gearrangeerde huwelijken op jonge leeftijden. Doordat de Black Hmong gemeenschap niet heel omvangrijk is, zijn de resultaten snel te zien en hebben zij ook veel effect. Stichting DICE steunt stichting schoolproject Vietnam in de vorm van scholarships. 4. Balans per 31 december 2017 Balans 31/12/2017 Debet Credit Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag Vaste Activa € 0,00 Eigen vermogen € 5.744,30 Vlottende Activa € 0,00 Liquide Middelen € 5.744,30 Rekening Courant € 743,51 Spaarrekening € 5.000,79 TOTAAL € 5.744,30 TOTAAL € 5.744,30 4.1. Toelichting Balans per 31 december 2017 Stichting DICE probeert haar kosten te minimaliseren zodat donaties daadwerkelijk naar hulpbehoevende kinderen gaan. Stichting DICE bespaart onnodige kosten door haar activiteiten met een zo gering mogelijke hoeveelheid aan goederen uit te oefenen. Als gevolg hiervan staan er dan ook geen activa op de balans. Aan het einde van 2017 zijn geen geformaliseerde bestemmingen of verplichtingen van toepassing op het vermogen van de stichting. Alle liquide middelen bevinden zich op de rekening.   5. Staat van baten en lasten 2017 Baten en Lasten 2017 Baten Lasten Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag Bijdrage Badenbroek €195,00 Bankkosten 2016 €130,55 Opbrengst sponsorloop €2477,00 Websitekosten €40,51 Vrije donaties € 300,00 Project Stichting Schoolplein €1140,00 Resultaat €1660,94 TOTAAL €2972,00 TOTAAL €2972,00 5.1. Toelichting op baten en lasten 2017 Stichting DICE werkt zonder een beloningsbeleid voor haar bestuurders en vrijwilligers. Dit betekent dat de donaties van 2017 in zijn geheel ten goede komen aan de kinderen waar de donaties voor zijn bedoeld. In de Staat van Baten en Lasten 2017 komt dit tot uiting. Onder “Project Stichting Schoolplein” is te zien hoeveel er daadwerkelijk is gestort bij onze partnerorganisatie in Vietnam. Zoals eerder vermeld hecht Stichting DICE grote waarde aan transparantie. Het is daarom dat de lasten alleen bestaan uit kosten die niet te vermijden zijn. Deze vaste lasten bestaan uit het onderhouden van de website en bankaccount met als doel om de continuïteit van Stichting DICE te garanderen. Ook in 2017 heeft Stichting DICE veel baat gehad aan sponsoring in natura door partners van Stichting DICE. Dit komt natuurlijk niet in uitdrukking op de staat van baten en lasten. Stichting DICE wil dan ook graag haar partners hartelijk bedanken voor deze bijdragen. Dit levert een bijdrage aan de continuïteit en het succes van Stichting DICE. Een overzicht van de partners van Stichting DICE is te vinden op www.stichtingdice.nl. Nawoord Wij kijken weer terug op een mooi jaar met veel inspiratie voor de toekomst. In 2017 hebben wij tevens de keuze gemaakt om te focussen op meerdere kleinere projecten om op deze wijze onze doelstelling te bereiken om projecten te organiseren die geen startkapitaal vanuit de Stichting vereisen. Op deze wijze hopen wij onze fondsen te maximaliseren en minder risico’s te lopen zoals in het verleden met het Colour the World festival. Verder zal Stichting DICE in 2018 haar 5-jarige bestaan vieren, een mooi moment om terug te kijken op wat er al bereikt is. Wij kijken dan ook uit naar de ontwikkelingen die Stichting DICE zal doormaken onder de volgende besturen, om hier mogelijk op een 10-jarig bestaan weer op terug te mogen kijken.

Vrijwilligerswerk verslag 'Scholenproject Vietnam'

21 februari 2017

Afgelopen oktober hebben twee meiden vrijwilligerswerk gedaan bij onze partnerorganisatie Stichting Schoolproject in Sapa, Vietnam. Veere en Dionne waren ontzettend enthousiast en willen graag hun verhaal delen! ""Bij aankomst in Sapa werden we door een local gebracht naar Lao Cai, 1 uur lopen de berg op. Eenmaal aangekomen werden wij ontvangen door 3 leraren. Het was een klein schooltje op de top van een berg. We mochten al gelijk een klas van 30 kinderen voor 2 uur Engels les geven. Eerst hebben wij ons voorgesteld en daarna de kinderen aan ons. De klas bestond uit jongens en meisjes met leeftijden van 6 tot 11 jaar. Een normale lesdag begon meestal om 12:00 en stopte om 15:00. Om 12:00 waren de kinderen net klaar met lunchen en kwamen enthousiast de klas binnenrennen. We begonnen dan gezamenlijk het alfabet te zingen. Wat later gingen we over naar basis-Engels zoals dagen, maanden en tijden. Na een halve week begonnen we met het aanleren van wat woorden. Dit deden we door middel van zelfgemaakte kaartjes met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant het Engelse woord van die afbeelding. De afbeelding lieten we aan de klas zien en zij moesten dan met z'n alle het woord noemen. Daarna deden we precies hetzelfde maar dan individueel. Na 3 dagen konden ze bijna alle woordjes opnoemen. Na een weekje gingen we met behulp van een local engelse basis-zinnetjes leren aan de klas. Omdat wij geen Vietnamees konden vertaalde zij deze zinnetjes voor de kinderen. Dit waren zinnetjes zoals: ""what's your name?"" ""Do you know what time it is?"" ""I would like to drink something"" etc. Na 1,5 week van les geven gingen we verder met onze reis. We hebben de zelfgemaakte kaartjes achtergelaten zodat ze nog kunnen oefenen. We vonden het erg fijn om wat voor de kinderen daar te betekenen. Zelf hebben wij een erg leuke tijd met ze gehad! Enthousiast geworden? Bekijk de website voor meer verhalen of contacteer ons voor vrijwilligerswerk mogelijkheden!

Update: Dak gebouwd bij Amcha Ghar

11 januari 2017

Update: Dak gebouwd bij Amcha Ghar

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met verschillende projecten om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Met het geld dat we vorig jaar hebben opgehaald heeft Amcha Gar in India onder andere een dak op hun schoolgebouw kunnen zetten (zie foto's). Hiermee kan de school nu op 4 verdiepingen lessen geven waardoor de mogelijkheiden van de school en de kinderen vergroot worden. We willen iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd! Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan gaan wij er weer voor zorgen dat meer kinderen een kans krijgen om naar school te gaan door beurzen te verlenen aan meisjes in Vietnam. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Iedereen een gelukkig 2017!

Stichting DICE
Postbus 90153
Kamer A4A
5000LE Tilburg
stichtingdice@gmail.com

Stichting DICE is geregistreerd als Stichting bij de Kamer van Koophandel (57285241) en wordt erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

IBAN: NL21 RABO 0153 1633 56.
RSIN/fiscaal nummer: 852516186.